Органична химия

Виртуален учебник по органична химия

Тук ще намерите развити като глави от учебник лекции по органична химия. Лекциите са любезно предоставени от Проф. д-р Иво Иванов, д.х.н. Авторските права запазени.

Препоръчвам да посетите страницана на Проф. Иванов (http://ochemist.losttribesource.org/).  Сайтът е разработен като продължение на сайта на Катедрата по органична химия при Фармацевтическия факултет в София и съдържа богата информация по темата Органична химия (история, помощни материали, рецензии, доклади, постери и презентации (PDF files, PPT files)), любопитни факти и новости от науката, полезни връзки към сайтове с открит достъп (Open Access) и др.

01 СПЕКТРАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ В ОРГАНИЧНАТА ХИМИЯ
02 УВОД. Предмет и историческо развитие на органичната химия. Структурна теория.
03 Номенклатура на органичните съединения.
04 Резонанс и мезомерия. Молекулни орбитали на бензена и бутадиена.
05 Механизъм на органичните реакции.
06 Алкани и циклоалкани. Реакции на радикалово заместване.
07 Алкeни и циклоалкeни. Реакции на елиминиране. Реакции на присъединяване.
08 Алкини. Реакция на Кучеров. Диени. Реакция на Дийлс-Алдер
09 Ароматност. Правило на Хюкел. Ароматни, антиароматни и неароматни съединения.
10 Арени. Реакции на електрофилно заместване.
11 Теория за ориентиращия ефект при реакциите на електрофилно заместване в ароматно ядро.
12 Халогенопроизводни. Нуклеофилно заместване.
13 Алкохоли и феноли.
14 Етери и епоксиди. Реакция на Прилежаев.
15 Алдехиди и кетони.
16 Амини.
17 Хидразо-, азо- и диазосъединения. Диазониеви соли.
18 Таблица на най-важните карбоксилни киселини, техните соли и естери.
19 Функционални производни на карбоксилните киселини.
20 Ацетоцетов и малонов естер в органичния синтез.
21 Основи на стереохимията.
21 Симетрия на молекулите
22 Въглехидрати – монозахариди.
23 Въглехидрати – ди- и полизахариди.
24 Аминоалкохоли, аминофеноли и аминокиселини.
25 Елементорганични съединения.
26 Синтетични полимери.
27 Производни на въглеродната, циановодородната, циановата, изоциановата и фулминовата киселина.
28 Таблица на Ханч-Видман за номенклатурата на хетероциклените съединения.
29 Фуран, тиофен и пирол.
30 Група на индола.
31 Оксазоли, тиазоли, диазоли.
32 Група на пиридина.
33 Нуклеинови киселини. Нуклеозиди.
34 Оксазини, тиазини, диазини.
35 Аминокиселини и белтъчни вещества.